The Cellar Read by Tolkien Glǽmscribe Mathoms News
Quenya Sindarin Telerin Qenya Gnomish & Noldorin
Adûnaic Westron Khuzdul Black Speech Valarin
Old English – Tolkien Old English Middle English
Gothic Old Norse Finnish Welsh Latin
Fíriel’s song
English
Qenya
Sarati

ÀÓ»ÓPÜFÒ\òÒ!ÈÖ!ÀÓ»Ó%?ÓÈè!Fè#Ö!ÀÓÈè!FÓ"a?òÞÈÒ!?ÞÈÒ
Î!FÓÈè¦ÒPèÀòÞ!Í!ÀÓÈÜ?Òa!FÓÀóP!"FòܪÈÖ!FÓÈÖ
Î!ÈèªÒ?"!Í!ÀÓÈÜFÒPÜ!&Èè!"Ü?ÓÈè%Ò?ÓPè!Í!ÀPÖ!Í!À»ÓÈÖ!»Ó"Ü
Î!ÈèFÒPÖ!Í!€è?è!?óÜ%èFÓP!FÓ#?ÓÈÖ
Î!FÓÀÈÖ!FÓÈòÞ!ÀÓ%Ò?ÓËÒ!Í!?ÓŸÒÈÒ!ÀÓ»Ó%?ÓÈè!"Ü?ÓÈèFÒ#Ö!ÀÓÈè
Î!ÀÓFè"Öa?òÞÈÒ!ÀÓÀèv?è!FÓÀóÈÖ!"Ü?ÓªÈÖ!ÀÓ»Ó»?ÓÈÒ!Î!FÓPFÒÈòÒ!»Ó"Ü
Î!ÀÓPèÈòÒ!p?ÓÈÒ!FÓÈÖ!Í!FÓP!ÈÒ!Í!FÒÈÖÈè!Í!‰\!Í!‰a!?ÞÈÒ
Î!FÓÀÜPèÀòÞ!»è!PFÒÈòÒ
Í!Pè?óÞÈÞ!Í!ÀÓPèŸòÒ!‰ÀÒ!€ÜÈÒ!FèŸòè!»èÈòÞ!ÀÓÀ
Í!ÀÓÈÜ?ÒpèFÓÀ!ÈÒ!FÓÈÖ!?Ó±è!a»òè!Í!P?Ó±è!»è!ŸòÒ!ÀÓ"è
Í!Pè?óÞ»!Í!aÈòèÀÒ»ÓvËÜ!Í!À"ÒÀòÜ!a»òè!p?ÓÈÒ!FèÈòÒ
Î!ÈÖFè\ÖÈÞ!Í!ÈÖFè\Ö!Fè"Ö!aÈòÞ!ªÀÈÖ
Í!FÓ"a?òÞÈÒ!ÀÓÀÒ!aªÖÈÖ!Fè"Ö!ÀÓP
Í!?Ó±è!ÈÒ!FÓ"!Fè‰ÖÈè!FÓ"a?òÞÈÒ
Î!a?Þpè!‰FÒÀÈÖ!FèÈòÒ
Ilu Ilúvatar en káre eldain a fírimoin
ar antaróta mannar Valion: númessier.
Toi aina, mána, meldielto – enga morion: talantie.
Alkar Mardello lende: márie.
En kárielto eldain Isil, hildin Úr-anar.
Toi írimar. Ilyain antalto annar lestanen Ilúvatáren.
Ilu vanya, fanya, eari, i-mar, ar ilqa ímen.
Írima ye Númenor.
Nan úye sére indo-ninya símen, ullume;
ten sí ye tyelma, yéva tyel ar i narqelion,
íre ilqa yéva nótina, hostainiéva, yallume:
ananta úva táre fárea, ufárea!
Man táre antáva nin Ilúvatar,
Ilúvatar enyáre tar i tyel,
íre Anarinya qeluva?
The Father made the World for Elves and Mortals
and he gave it into the hands of the Lords. They are in the West.
They are holy, blessed, and beloved – save the dark one. He is fallen.
Alkar has gone from Earth: it is good.
For Elves they made the Moon, but for Men the red Sun;
which are beautiful. To all they gave in measure the gifts of Ilúvatar.
The World is fair, the sky, the seas, the earth, and all that is in them.
Lovely is Númenor.
But my heart resteth not here for ever,
for here is ending, and there will be an end and the Fading,
when all is counted, and all numbered at last,
but yet it will not be enough, not enough.
What will the Father, O Father, give me
in that day beyond the end
when my Sun faileth?

Commentary
Bits of this song are included in the narrative of the Númenorean part of Tolkien’s unfinished novel The Lost Road. The full text is given in note with a translation on p. 72.

The text is transcribed in sarati or “letters of Rúmil”, written vertically from top to bottom and from left to right. The signs are used according to Tolkien’s valuation for Quenya. We made use of Måns Björkman Berg’s typeface Sarati Eldamar.  Open this mode in Glaemscribe

References
Tolkien, John Ronald Reuel. The Lost Road and other writings: Language and Legend before The Lord of the Rings. Edited by Christopher Tolkien. London: HarperCollins, 1993. 455 p. (The History of Middle-earth; V). ISBN 0-261-10225-7.

The works of John Ronald Reuel and Christopher Tolkien are under the copyright of their authors and/or rights holders, including their publishers and the Tolkien Estate.
Quotations from other authors, editors and translators mentioned in the bibliography are under the copyright of their publishers, except for those whose copyright term has ended.
Last update of the site: September 22nd 2019. Contact us: